Chankalay Maehongson

ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น จำนวน 20 ชั่วโมง ให้กับบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 7-10,15 - 17,และ 22 - 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. - 19.00 น. โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน อ.นงนุช แซ่เย่ เป็นวิทยากร

More information

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

LLC ภาษาเพื่อการสื่อสาร

#ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจกับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ #นึกถึงภาษานึกถึง LLC นะคะ

เรียนรู้และปฏิบัติจริง

จบแล้วประกอบอาชีพได้

#นึกถึงภาษานึกถึง LLC นะคะ

หลักสูตรการแต่งหน้า

เรียนจบแต่งหน้าได้ทันที

#นึกถึงภาษานึกถึง LLC นะคะ

การขายสินค้าออนไลน์

สำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจ

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปค่ะ ท่านใดที่สะดวกเข้าร่วมอบรมได้ที่ศูนย์ไอซีทีชั้น 3 อาคารหมอกใหม่ นะคะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้เสริมและสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักได้ เริ่มอบรมวันอังคาร พรุ่งนี้ 9 โมงเช้านะคะ ....ผ่านการอบรมมีใบประกาศนียบัตร 40 ชั่งโมงมอบให้ด้วยจร้าาา by วิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน Maehongson Ict Chankalay Maehongson

กิจกรรมฝึกอบรม

ด้านอาชีพและนันทนาการ

#นึกถึงภาษานึกถึง LLC นะคะ

หลักสูตร

การถ่ายภาพดิจิทัล

การถ่ายภาพได้รับความนิยมเป็นอันมาก ภาพหนึ่งภาพสามารถสื่อความหมายแทนคำพูดได้เป็นพันคำ และยังช่วยบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ

Continue Reading

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน คือ "เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม" นั่นคือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลลกับบุคคล ระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคล และระหว่างกลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Continue Reading